top of page

Algemene voorwaarden Karmalijn Magazine 

 

  • Je gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt door Karmalijn om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws en het toesturen van het nieuwste Karmalijn Magazine.

  • Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven als ik je de mails niet meer wenst te ontvangen. Dit kan d.m.v. de hyperlink in de nieuwsbrief, of door een mail te sturen naar nieuwsbrief@karmalijn.nl 

  • Karmalijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten.

  • Acties in het magazine of de nieuwsbrief zijn geldig zolang de voorraad strekt tenzij anders vermeld.  

  • Karmalijn magazine is een online magazine met liefde en passie gemaakt in eigen beheer.  Leuk als je iets wilt delen uit het magazine, maar wel graag met brondvermelding (www.karmalijn.nl)


 

Beroepsgeheim

Een handlezing is een bijzondere ervaring, waarbij persoonlijke zaken besproken worden. Ik wil op deze pagina benadrukken dit valt onder beroepsgeheim, waardoor alle gesprekken vertrouwelijk behandeld worden. Mocht je zelf geluidsopnamen maken van het consult dan ben je uiteraard zelf verantwoordelijk voor het 'veilig opslaan en bewaren' van deze opnames. 

Ook goed om te weten: ik ben geen arts. De handreikingen die tijdens een lezing gegeven worden zijn slechts adviezen. Wat je doet met deze informatie, of acties die daaruit voortvloeien zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid en keuze. Alle consulten of beantwoorde vragen mogen nooit gezien worden als een medisch, juridisch, psychologisch of financieel feit en zijn daarom altijd onderwerp voor je eigen beoordeling en interpretatie. Dat betekent dus ook dat een consult nooit een behandeling van een arts vervangt. 

Disclaimer 

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Karmalijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site. Noch Karmalijn, noch de staf of medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Karmalijn kan ten alle tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Karmalijn niet garanderen dat de informatie ten alle tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houder van de website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

 

Privacy (AVG)

Karmalijn, gevestigd aan Chartreusestraat 20

1339 GL ALMERE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Karmalijn - Julia Quist 

Chartreusestraat 20

1339 GL ALMERE
+31641610673

www.karmalijn.nl 

 

Julia Quist is de Functionaris Gegevensbescherming van Karmalijn zij is te bereiken via julia@karmalijn.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karmalijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Handafdrukken (papieren archief)

- Numeroscoop

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via julia@karmalijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karmalijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren (denk aan Numeroscoop maken en handafdrukken maken)

Geautomatiseerde besluitvorming

Karmalijn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karmalijn) tussen zit. Karmalijn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Word 
Excel 

Mail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Karmalijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


- De naam, geboortedatum, contactgegevens, alsmede de numeroscoop en de handafdrukken worden bewaard voor een evt. vervolgsessie. Een tijdslimiet is niet te geven. Uiteraard is dit op verzoek aan te passen (zie verder voor het inzien, aanpassen of verwijderen).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Karmalijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Karmalijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karmalijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karmalijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar julia@karmalijn.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Karmalijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karmalijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  julia@karmalijn.nl

bottom of page